Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Vietnamese phrases app, when done click "Next".

Vietnamese Phrases

(click on the phrase for audio)

Do you speak (English/ Vietnamese)?
bạn có nói (tiếng anh / tiếng việt) không? Audio

You speak very fast
bạn nói rất nhanh Audio

Good luck!
chúc bạn may mắn Audio

Congratulations!
chúc mừng Audio

How much is this?
cái đây giá bao nhiêu? Audio

What is this?
cái này là cái gì? Audio

I like Vietnamese
tôi thích tiếng việt Audio

Hi
chào Audio

How are you?
bạn khoẻ không? Audio

Nice to meet you!
hân hạnh được biết bạn Audio

Vietnamese Phrases Learn Vietnamese