Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Zulu phrases app, when done click "Next".

Zulu Phrases

(click on the phrase for audio)

Do you speak (English/ Zulu)?
ukhuluma (isingisi/isizulu)? Audio

You speak very fast
ukhuluma usheshise Audio

Good luck!
okuhle kodwa Audio

Congratulations!
halala ngosuku lwakho lokuzalwa Audio

How much is this?
kuyimalini loku? Audio

What is this?
yini le? Audio

I like Zulu
ngithanda isizulu Audio

Hi
sawubona Audio

How are you?
unjani? Audio

Nice to meet you!
ngiyajabula ukukwazi Audio

Zulu Phrases Learn Zulu