Language Lessons

Vocabulary

Phrases

Grammar

Below is our Albanian phrases app, when done click "Next".

Albanian Phrases

(click on the phrase for audio)

What is your name?
si është emri juaj? Audio

Where are you from?
nga je? Audio

Where do you live?
ku jeton/ banon? Audio

What do you mean?
çfarë doni të thoni? Audio

I don't understand
(unë) nuk kuptoj. Audio

Sorry
më fal! / më falni! Audio

How old are you?
sa vjeç je/jeni? Audio

Can you help me?
mund të më ndihmoni? Audio

Can I help you?
a mund t ju ndihmoj? Audio

I speak English
unë flas anglisht Audio

Albanian Grammar Albanian Phrases